2020 General Election - Precinct Horsham 2-1 in Montgomery County, PA
Name Precinct
Abbonizio, Mark R
HORSHAM 2-1
Abbonizio, Michael J
HORSHAM 2-1
Abbonizio, Terry K
HORSHAM 2-1
Abdul-Malik, Ibrahim Ibn Karim
HORSHAM 2-1
Abercrombie, James R
HORSHAM 2-1
Abercrombie, Lorena L
HORSHAM 2-1
Abercrombie, Peter B
HORSHAM 2-1
Abrams, David Lee
HORSHAM 2-1
Abrams, Francesca NULL
HORSHAM 2-1
Abrams, Jacob David
HORSHAM 2-1
Adams, Barbara M
HORSHAM 2-1
Adams, Christopher W
HORSHAM 2-1
Alexander, Bruce F
HORSHAM 2-1
Alexander, Larissa NULL
HORSHAM 2-1
Allen, Christine K
HORSHAM 2-1
Allen, Paul J
HORSHAM 2-1
Allgaier, Brian C
HORSHAM 2-1
Anderson, Courtney May
HORSHAM 2-1
Anderson, Hallie Anne
HORSHAM 2-1
Anderson, Joanne F
HORSHAM 2-1
Anderson, Kenneth Clark
HORSHAM 2-1
Anthony-Vail, Jourdain Zahir
HORSHAM 2-1
Armstrong, Sean M
HORSHAM 2-1
Badulak, Casey NULL
HORSHAM 2-1
Badulak, M Claire
HORSHAM 2-1
Badulak, Walter NULL
HORSHAM 2-1
Baird, Carolyn Alice
HORSHAM 2-1
Baird, Robert NULL
HORSHAM 2-1
Ballas, Mary NULL
HORSHAM 2-1
Ball, Gregory Jacob
HORSHAM 2-1
Ball, Jeffrey Alan
HORSHAM 2-1
Ball, Jill H
HORSHAM 2-1
Barlup, Katie Elizabeth
HORSHAM 2-1
Barr, John P
HORSHAM 2-1
Beasley, Christopher NULL
HORSHAM 2-1
Beasley, Nicole K
HORSHAM 2-1
Becker Brown, Leslie R
HORSHAM 2-1
Beckett, Sandra L
HORSHAM 2-1
Beckett, Stephen Kelly
HORSHAM 2-1
Bednar, David Michael
HORSHAM 2-1
Begor, Donna M
HORSHAM 2-1
Behn, Catherine Marion
HORSHAM 2-1
Bell, Thomas Alexander
HORSHAM 2-1
Beniquez, Tina M
HORSHAM 2-1
Beniquez, Walter A
HORSHAM 2-1
Biermaas, Brandi L
HORSHAM 2-1
Biermaas, Patrick C
HORSHAM 2-1
Billones, Athena R
HORSHAM 2-1
Billones, Manuel B
HORSHAM 2-1
Billones, Manvil NULL
HORSHAM 2-1
Bixler, Barbara NULL
HORSHAM 2-1
Bixler, Carly E
HORSHAM 2-1
Bixler, Jared NULL
HORSHAM 2-1
Bixler, William J
HORSHAM 2-1
Bleiler, Colin Chillemi
HORSHAM 2-1
Bleiler, Dean NULL
HORSHAM 2-1
Bleiler, Russel NULL
HORSHAM 2-1
Bleiler, Russel S
HORSHAM 2-1
Bondarchuk, Natalya NULL
HORSHAM 2-1
Bondarchuk, Svitlana NULL
HORSHAM 2-1
Boyer, Amy NULL
HORSHAM 2-1
Boyer, Eric Robert
HORSHAM 2-1
Boyer, Sophia Lena
HORSHAM 2-1
Boyle, Patrick NULL
HORSHAM 2-1
Braccia, Annina NULL
HORSHAM 2-1
Bradley, Andrew D
HORSHAM 2-1
Bradley, Barbara A
HORSHAM 2-1
Bradley, Donna M
HORSHAM 2-1
Bradley, Robert L
HORSHAM 2-1
Braunewell, Bruce W
HORSHAM 2-1
Braunewell, Elizabeth M
HORSHAM 2-1
Braunewell, Emily Elizabeth
HORSHAM 2-1
Braunewell, Stephen William
HORSHAM 2-1
Brenner, Elysa J
HORSHAM 2-1
Brenner, Jeffrey NULL
HORSHAM 2-1
Brenner, Jordan M
HORSHAM 2-1
Brenner, Zachary E
HORSHAM 2-1
Brigidi Staffieri, Danielle NULL
HORSHAM 2-1
Brown, Christine Elaine
HORSHAM 2-1
Brown, Gary B
HORSHAM 2-1
Brown, Joseph Robert
HORSHAM 2-1
Brown, Theresa E
HORSHAM 2-1
Brown, Thomas A
HORSHAM 2-1
Bruno, Catherine M
HORSHAM 2-1
Bruno, Edward W
HORSHAM 2-1
Brusch, Cassie Lynn
HORSHAM 2-1
Brusch, Christopher James
HORSHAM 2-1
Buccafuri, Gregory NULL
HORSHAM 2-1
Buonato, Anthony NULL
HORSHAM 2-1
Buonato, James NULL
HORSHAM 2-1
Buonato, Melissa A
HORSHAM 2-1
Burdulis, Craig V
HORSHAM 2-1
Burdulis, Joanne M P
HORSHAM 2-1
Burdulis, William F
HORSHAM 2-1
Burger, Brian Christian
HORSHAM 2-1
Burger, Gary Frederick
HORSHAM 2-1
Burger, Patricia H
HORSHAM 2-1
Burgoyne, Mary Elizabeth
HORSHAM 2-1
Burke, Elizabeth NULL
HORSHAM 2-1
Burke, Mary K
HORSHAM 2-1